Meny

Undervisningsmetoder

Lärare lär

Öresundsklassrummet bygger till största delen på upplevelsebaserad kunskapsinhämtning för eleverna. Som hjälp i undervisningsarbetet finns ett antal verktyg för lärare och skolledare att tillgå. Det handlar både om kompetenshöjning och metodik men också möjlighet till erfarenhetsutbyte.

För rektorer och skolledare

Rektorscirklar är en aktivitet inom Öresundsklassrummet som erbjuder rektorer och skolledare inspiration, kunskap och praktiska verktyg för att utveckla lärandet inom hållbar utveckling. Utgångspunkten är rektorernas egna önskemål och förutsättningar för att utveckla lärande för hållbar utveckling på deras skolor.
Genom en metod som kallas forskningscirklar stärks skolledarnas kompetens inom hållbarhet och erbjuds ett reflektionsrum för ledarskapspraktik, som stöds av forskare inom området. Rektorscirklarna fungerar också som ett forum för kunskapsutbyte mellan danska och svenska kollegor och skolor.

För mer information om Rektorscirklar kontakta: Åsa Hellström, Malmö stad, asa.hellstrom@malmo.se, Anja Liebermann, Köpenhamns kommun, anjali@buf.kk.dk, Kerstin Sonesson, Malmö högskola, kerstin.sonesson@mah.se

För lärare

I en lärcirkel bedrivs kunskapsutveckling tillsammans av lärare och forskare utifrån ett deltagarorienterat perspektiv. Det vill säga: förändringar ska ske i samarbete med dem som ska genomföra själva förändringen – i detta fall lärarna.

I det förändringsarbete som utmärker Öresundsklassrummet ska lärcirklarna bidra till att lärare söker egen kunskap kring praxis och metod. Detta görs utifrån frågeställningar som lärarna själva formulerar. Deltagarna planerar och analyserar egna empiriska undersökningar och pedagogiska texter som tolkas och diskuteras av samtliga i cirkeln.

Lärcirklarna ger också stöd för genomförandet av Öresundsklassrummets mer övergripande syften: ”att integrera samarbete mellan Sverige och Danmark om lärande för hållbar utveckling, att stärka språklig och kulturell integration, samt att underlätta och skapa förutsättningar för andra i liknande positioner att arbeta på liknande sätt”.

Sammanfattning lärcirklar:

Genom sin medverkan i lärcirkeln får lärarna redskap att:

  • Identifiera olika pedagogiska metoder för att arbeta med lärande för hållbar utveckling.
  • Öka kunskaperna om, för och i lärande för hållbar utveckling.
  • Analysera pedagogiska händelser och sätta dem i större sammanhang.
  • Använda begrepp för att bättre förstå undervisning och annan pedagogisk verksamhet.
  • Använda kunskap om forskningsprocesser för att reflektera över pedagogisk verksamhet.
  • Läsa och förstå relevant forskning inom intresseområdet.
  • Bidra till den presentation av erfarenheter som Öresundsklassrummet ska ta fram.
  • Använda kunskaperna, dels för att utveckla den egna pedagogiska praktiken, dels för att utveckla skolan och skolans verksamheter.

Teacher´s Guide

Utveckling av forskningscirklar inom just skolområdet har bedrivits under ett flertal år vid Lärarutbildningen på Malmö högskola. Lärcirklarna är ett initiativ som utvecklats under perioden 2010-2014. Lärcirklarna har inte bara varit ett bra stöd i de olika aktiviteterna i Öresundsklassrummet. De har också specifikt bidragit till utbyte och utveckling av pedagogisk praxis.

För att samla erfarenheter och kunskaper från Lärcirklarna finns webbplatsen Teacher´s Guide www.esd-guide.eu. Här finns inspiration, tips och artiklar som belyser olika erfarenheter och kunskaper vunna via lärcirklarna. Det är en nyttig kunskapsbank som lärare och andra gärna delar med sig av.

Konferenser

Inom ramen för Öresundsklassrummet anordnas konferenser med fokus på utbildning för hållbar utveckling. Konferenserna ger dig möjlighet att inhämta ny kunskap och ta del av utvecklingen inom området. Det är också ett bra forum för att träffa andra och stärka ditt nätverk.

Workshops

Vi erbjuder även workshops som behandlar olika teman inom utbildningen för hållbar utveckling. De är utformade för att skapa ramar för potentiellt samarbete över sundet, samt integrera hållbar utveckling i undervisningen.

Exempel på olika teman:

Biodiversitet och stadsodling
Närmiljö och stadsutveckling
Trafik – mobilitet i Öresundsregionen
Klimat och energi i Öresundsregionen
Marinpedagogik i Öresundsregionen